Krešimir Pleše - Topografija
 

kontakt: kresimir.plese2@vu.t-com.hr ili kplese@vip.hr

 

Početna stranica (Home)

Topografija:

1. Orijentacija:
-Pojam orijentacije

-Zemljopisna orijentacija pomoću nebeskih tijela i znakova na terenu

2. Teren:
-Pojam terena
-Karakteristike terena
-Vrste terena

3. Mjerenje i procjenjivanje
-
Jednostavni načini mjerenja i određivanja udaljenosti na zemljištu
-
Mjerenje ostalih veličina

4. Kompas
-
Pravci
-Azimut
-
Vrste kompasa
-Mjerenje i određivanje azimuta na terenu

5. Pomoćna sredstva topografske orijentacije
-
Vodiči
-
Zemljovidi
-Mjerilo
-Projekcije
-Koordinatne mreže
-Kartografski prikaz terena
-Elementi okvira zemljovida
-Podjela zemljovida na listove

6. Mjerenje na zemljovidu
-
Mjerenje dužina

-
Mjerenje azimuta na zemljovidu
-Mjerenje visina na zemljovidu
-
Ucrtavanje točaka na zemljovidu

7. Kretanje s kompasom i zemljovidom
-Orijentacija zemljovida
-
Određivanje stojne točke
-Kretanje po terenu

8. Otežani uvjeti
-
Kraški teren
-Uvjeti smanjene vidljivosti i noćna orijentacija
-Orijentacija po snijegu

9. Pravila kretanja po terenu
-
Kretanje pojedinca i grupe
-Noćenje na kretanju

10. Gubljenje na terenu
-
Opasnosti
-Predostrožnost
-Gubljenje
-Odlučivanje
-Poziv u pomoć
-Za kraj

11. Natjecanja i transverzale
-
Orijentacijska natjecanja
-Izviđačke transverzale

12. Praktični rad
-
Skica terena
-
Skica pod kutom
-
Kroki
-Skica dijela puta
-Dnevnik puta (Izvješće o prijeđenom putu)
-Profil terena
-Skica hoda po azimutu
-Itinerer puta
-Panoramska skica
-Izohipsna skica


13. Topografski (kartografski) znakovi

-Znakovi za objekte i naselja
-Znakovi za prometnice
-Reljef
-Znakovi za vodene tokove i površine te hidrografske objekte
-Raslinje i vrste tla
-Granice, granični objekti i ograde
-Vrste pisma i veličine slova
 

 

13. Topografski (kartografski) znakovi

    Topografski znakovi nam pružaju informaciju o položaju, svojstvima i brojčanim vrijednostima objekata koji se nalaze na zemljištu, a ucrtani su na zemljovidu. Svaki znak ima svoj položajni i značenjski dio. Položajni dio nam govori gdje se objekt nalazi, a označava se točkama, linijama i površinama. Kada uz položajni dio dodamo i objašnjenje prikladnim opisom, dobit ćemo i značenjski dio znaka. Znakove svrstavamo u nekoliko grupa koje ćemo posebno objašnjavati zbog njihovih specifičnosti.

    1) Znakovi za objekte i naselja

    Znakove za objekte prikazujemo točkastim ili površinskim znakom. Točkastim znakom prikazujemo objekt kada ne možemo prikazati tlocrt objekta. Površinskim znakom prikazujemo objekte kada možemo prikazati objekt u tlocrtu. Neke objekte prikazujemo standardiziranim simbolima (crkve, kapelice, groblja) gdje izgled simbola pojašnjava o kakvom se objektu radi. Uz neke simbole kao što su škola, rudnik, spremnik goriva i slično, opisno se objašnjava o čemu se radi.

ZNAK

ZNAČENJE

ZNAK

ZNAČENJE

zgrada:
a) točkasti znak
b) površinski znak

neboder:
a) točkasti znak
b) površinski znak

objekt(javni, gospodarski i sl.):
- šk.-škola;
- bl.-bolnica;
- pl.d. - planinarski dom i sl.

 

groblje: a) točkastim znakom
               b) površinskim znakom

kršćansko

napuštena zgrada; ruševina zgrade

islamsko
 

baraka; nadstrešnica; kamp-kućica

židovsko

koliba; štagalj; katun

spomen-groblje

dvorac

crkva

crkva sa dva ili više tornjeva

džamija

sinagoga

samostan, manastir

kapela

turbe

utvrda:
a) točkastim znakom
b) površinskim znakom

ruševina:
a) točkastim znakom
b) površinskim znakom

stadion ili športsko igralište:
a) točkastim znakom
b) površinskim znakom

gradsko naselje

blok zgrada

skupina zgrada

tvornica: ciglana manja
(prikazani površinskim znakom)

niz zgrada

manja tvornica (tv.); manja ciglana (cg.); (prikazani točkastim znakom
a) s dimnjakom
b) bez dimnjaka

rafinerija
a) točkastim znakom
b) površinskim znakom za posebne objekte

silos:
a) točkastim znakom
b) površinskim znakom
(brojka označava broj jedinica)

 

termoelektrana (TE);
nuklearna elektrana (NE):
a) točkastim znakom
b) površinskim znakom

tvornička hala; skladište; hangar

tekuća vrpca za razni materijal

 

 

dalekovod:
a) prijelomni ili uočljivi stup
b) transformator
c) oznaka za meterijal stupova
   (B - beton; D - drvo; G - željezo)
d) manji razvodni uređaj
e) oznaka napona u kV
f) veći razvodni uređaj
g) transformator na podzemnom dalekovodu

hidroelektrana

 

bušotina za eksploataciju nafte i plina:
a) s tornjem
b) bez tornja

spremnik goriva
(N - nafta; Bz - benzin; Pl - plin)

plinara

rudnik (uz znak je naziv odgovarajuće rude)

plinovod:
a) nadzemni
b) podzemni

naftovod:
a) nadzemni
b) podzemni

napušteni rudnik

kamenolom; kop
(K - kamen; M - mramor; P - pijesak;
Š - šljunak)

pilana

vapnenica; klačina

meteorološka postaja

antenski stup radio-postaje; televizijske postaje ili relejne postaje:
a) mjerila 1:25 000 i 1: 50 000
b) mjerila 1:100 000 i 1:200 000
(brojke označavaju visinu stupa u m)

 

toranj:
a) za motrenje
b) za ostale namjene

vjetrenjača

spomenik

spomen-ploča

vjerski znak; raspelo

usamljeni grob

sjenik u polju; kozolec


    2) Znakovi za prometnice

    Prometnice se označavaju linijama koje nisu u mjerilu. Željezničke pruge i žičare označavaju se crnim linijama sa dodacima koji objašnjavaju o kakvoj se pruzi radi. Ceste se označavaju crvenom bojom (omeđene su crnom bojom) sa dodatnim oznakama koje prikazuju o kakvoj se cesti radi. Ceste u izgradnji, kolni putevi i pješačke staze označavaju se crnom bojom. Na zemljovidima u mjerilu 1.25 000 kod mostova se dodaju slovo i dva broja (npr B 30/8). Slovo označava materijal od kojeg je most napravljen ( B - beton; C - cigla; D - drvo; G - željezo; K - kamen). Brojevi označavaju nosivost u tonama i širinu kolnika na mostu. Primjerice 30/8 označava most nosivosti 30 tona i širine kolina 8 m.

ZNAK

ZNAČENJE

ZNAK

ZNAČENJE

pruga normalnog kolosjeka,
dvokolosječna (širine 1,435 m)

pruga normalnog kolosjeka,
jednokolosječna (širine 1,435 m)

pruga normalnog kolosjeka,
elektrificirana

pruga normalnog kolosjeka u
izgradnji

uskotračna pruga
(broj označava širinu u m)

uskotračna pruga u izgradnji

napuštena pruga

tramvajska pruga

žičara; uspinjača

za zemljovide 1:100 000

za zemljovide 1:25 000 i 1:50 000

auto-cesta

auto-cesta (11-širina jednog kolnika; 4-širina razdjelnog traka; 11-širina drugog kolnika; A-asfalt)

cesta namjenjena isklučivo za motorna vozila
(A-asfalt; 9-širina kolnika)

auto-cesta s jednim izgrađenim kolnikom (A-asfalt; 11-širina
izgrađenog kolnika)

cesta sa suvremenim kolnikom
(A-asfalt; 8-širina kolnika)

cesta namjenjena isključivo za promet motornih vozila (8-širina
kolnika; A-asfalt; 9-širina planuma)

makadam
(M-makadam; 4-širina kolnika)

cesta sa suvremenim kolnikom
(7-širina kolnika; B-beton; 8-širina planuma)

bolji kolni put

 

cesta sa kolnikom od tankog sloja asfalta (5,5-širina kolnika;
P-penetracija asfaltom; 6-širina planuma)

 za zemljovide 1:200 000

auto-cesta (A-asfalt; 2/12-broj kolnika/širina jednog kolnika)

makadam ili cesta s besprašnim kolnikom širine 3-4 m (4 i 3,5-širina kolnika; M-makadam; P-penetracija asfaltom; 5,5 i 6-širina planuma)

auto-cesta s jednim izgrađenim kolnikom (A-asfalt; 12-širina izgrađenog kolnika)

bolji kolni put

cesta isključivo za promet motornih vozila (A-asfalt; 8-širina kolnika)

za zemljovide 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000
koji su izdani nakon 1980. godine

cesta sa suvremenim kolnikom
(A-asfalt; B-beton; K-kocka; 6-širina kolnika)

auto-cesta (A-asfalt; 12-širina jednog kolnika)

makadam
(M-makadam; 4-širina kolnika)

auto-cesta sa razdvojenim kolnicima
(strelice pokazuju smijer prometa)

bolji kolni put

auto-cesta s jednim izgrađenim kolnikom (A-asfalt; 12-širina izgrađenog kolnika)

 

ceste u izgradnji, kolni putovi i staze

suvremena cesta (8-širina planuma; A-asfalt; 7-širina kolnika)

auto-cesta u izgradnji

cesta sa osuvremenjenim kolnikom (5-širina planuma; A-asfalt; 4-širina kolnika)

cesta u izgradnji

 

makadam (5-širina planuma;
M-makadam; 3,5-širina kolnika)

napuštena cesta

bolji kolni put

običan kolni put

objekti zračnog prometa

lošiji kolni put

zračna luka:
a) točkastim znakom
b) linijskim i točkatim znakom
c) površinskim i točkastim znakom

konjska staza

pješačka staza

zrakoplovni svjetionik

mjestimično neuočljivi pješački put

željeznička postaja:
a) točkastim znakom
b) površinskim znakom

serpetina
(točkice označavaju zavoj koji dulja vozila ne mogu savladati odjednom; crtice označavaju uspon veći od 10%)

most:
a) točkastim znakom
b) linijskim znakom

mosta na stupovima; vijadukt

most za izmjenični željeznički i cestovni promet

most za istodobni željeznički i cestovni promet

mostovi bliski i usporedni

most na plovnim objektima

tunel:
a) točkastim znakom
b) površinskim znakom

galerija:
a) točkastim znakom
b) površinskim znakom

uzak most za pješake i stoku; viseći most

proširenje na cesti

brvno

suženje na cesti

propust na željezničkoj pruzi ili cesti

zaštitni zid
(broj označava visinu zida u m)

strma kosina
(broj označava dubinu u m)

potporni zid
(broj označava visinu zida u m)

nasip (broj označava visinu u m):
a) veći
b) manji

pruga ili cesta na nasipu
(broj označava visinu nasipa u m)

pruga ili cesta u usijeku
(broj označava dubinu usjeka u m)
prolaz cesta kroz naselje
(primjer)

križanje cesta i preuge u razini
(primjer)

križanje cesta i pruge izvan razine
(primjer)
a) nadvožnjak (objekt iznad razine zemlje)
b) podvožnjak (objekt u razini zemlje)


    3) Reljef

    Reljef se označava izohipsama i visinskim točkama. Visinske točke su kote i trigonometrijske točke (TT) te objekti kao trigonometrijske točke. Izohipse se crtaju smeđom bojom (linijama, crticama i točkama) kao i sve pojedinosti reljefa zemljišta.

ZNAK

ZNAČENJE

ZNAK

ZNAČENJE

 

osnovna izohipsa:
-10 m na 1:25 000
-20 m na 1:50 000 i 1:100 000
-100 m na 1:200 000

kota objekta
(broj označava nadmorsku visinu u podnožju objekta)

glavna izohipsa
(broj označava nadmorsku visinu)

kota točke na zemljištu (broj označava nadmorsku visinu točke)

pomoćna izohipsa:
a) polovica osnovne ekvidistancije
b) četvrtina osnovne ekvidistancije

kota prijevoja ili sedla (broj označava nadmorsku visinu točke)

a) trigonometrijska točka (TT) (broj
označava nadmorsku visinu točke)
b) trigonometrijska točka (TT)
stabilizirana preko 1 m


telekomunikacijski stupovi kao TT

nivelmanska točka; reper (broj
označava nadmorsku visinu točke)

meteorološka postaja kao TT

crkva kao TT

granični stup kao TT

džamija kao TT

spomenik kao TT

sinagoga kao TT

tvronički dimnjak kao TT

samostan ka TT

kilometarska oznaka-ploča na obali rijeke kao TT

pregib zemljišta, uočljivo blag, koji se ne može prikazati izohipsama

udolje sa uočljivim pregibima koje se ne može prikazati izohipsamam

padnice na izohipsi (označavaju smjer pada zemljišta

ponikva; vrtača; dolac:
a) prikazana točkastim znakom
b) prikazana izohipsana

ponikva, u nizinskom zemljištu, koja se ne može prikazati izohipsama

himak, na nizinskom zemljištu, koji se ne može prikazati izohipsama

prirodna kosina

udubljenje, u nizinskom zemljištu, s usječenim stranama


škrape, mrežaste


škrape, rebraste

jaruga, vododerina:
a) vlaka, veća
b) vlaka, manja
(brojevi označavaju dubine u m)

stjenoviti slojevi:
a) vodoravni
b) kosi
c) okomiti


sipar, šljunkoviti ili zemljani, s točilom


stjenovito zemljištestjenoviti grebenstijene; plazovi; ledenjaci


prijevoj; planinsko sedlo

površinski kop (brojevi označavaju dubinu u m):
a) zasjek
b) otkop
c) iskop

špilja:
a) s vodom
b) bez vode

deponij otpadnog materijala:
a) točkastim znakom
b) površinskim znakom

usamljena stijena prikazana točkastim znakom

jama, bezdan

suhi rov

terasa u krškim i jako erozivnim predjelima

hrpa kamenja, kameni humak


    4) Znakovi za vodene tokove i površine te hidrografske objekte

    Vodene površine se crtaju plavom bojom. Kada se crta površinskim znakom rub vodene površine naglašava se tamnijom plavom crtom. Hidrografski objekti se crtaju simbolima za te objekte najčešće plavom ili crnom bojom.

ZNAK

ZNAČENJE

ZA ZEMLJOVIDE

1:25 000

1:50 000

1:100 000

1:200 000

rijeka širine preko (površinskim znakom):


10 m


25 m


50 m


100 m

rijeka širine
(linijskim znakom)


od 5 do 10 m


od 10 do 25 m


od 20 do 50 m


od 40 do 100 m

rijeka širine do
(linijskim znakom)


5 m


10 m


20 m


40 m

kanal širine preko
(površinskim znakom)


10 m


25 m


50 m


100 m

 

kanal širine
(linijskim znakom)


od 5 do 10 m


od 10 do 25 m


od 20 do 50 m


od 40 do 100 m

kanal širine do
(linijskim znakom)


5 m


10 m


20 m


40 m

rijeka ili kanal,
povremeno bez
vode, širine preko


5 m


10 m


20 m


40 m

rijeka, potok, kanal ili jaz, povremeno bez vode, širine do:


5 m


10 m


20 m


40 m

ZNAK

ZNAČENJE

ZNAK

ZNAČENJE

ponornica

kanal u usijeku
(broj označava dubinu usjeka u m)

 

kanal s betoniranim usjekom, ili
zaštitom od betonskih ili kamenih ploča (broj označava dubinu usjeka u m)

 

kanal podzemnog sustava za navodnjavanje

kanal betonski, na zemljištu ili na nosačima do 1,5 m visine

akvadukt

 

kanal s većim nasipima
(brojevi označavaju: 6-dubinu usjeka od vrha nasipa do kanala; 2-visinu nasipa u m)

 

kanal s manjim nasipima
(brojevi označavaju: 3-dubinu usjeka od vrha nasipa do kanala; 2-visinu nasipa u m)

kanal ili jaz na nasipu
(broj označava visinu nasipa u m)

prolaz kanala i drugih vodotoka ispod ceste, pruge ili drugih objekata

jezero, bara ili lokva:
a) manje površine
b) veće površine


ribnjak s nasipima i branom

obala:
a) određena
b) neodređena

pjeskovita obala

stjenovita obala

obala okomito usječena:
a) kamenom ili betonom
b) udaljena od toka

osigurana obala:
a) kamenom ili betonom
b) drvetom

potkopina

podzidana obala (sa šetalištem)

strme obale (strane) potoka u
brdovitom ili planinskom dijelu
(broj označava dubinu korita u m)

strme obale (strane) potoka u
nizinskom dijelu
(broj označava dubinu korita u m)

ZNAK

ZNAČENJE

ZNAK

ZNAČENJE


pristanište s mostom za pristajanje brodova

gaz
(broj označava dubinu gaza u m,
a slova vrstu tla; K-kamenito,
P-pjeskovito, B-blatno)

skela motorna (trajekt) s mostom za pristajanje

skela za prijevoz vozila

skela za prijevoz ljudi i stoke

skela za prijevoz ljudi

brana betonska ili kamena, prikaz linijskim znakom

brana, betonska ili kamena s prijelazom za vozila, prikazana linijskim znakom

brana, zemljana prikazana površinskim znakom

brana, zemljana s prijelazom za vozila, prikazana površinskim i linijskim znakom

brana prikazana linijskim znakom

brana od naslaganog ili nabacanog kamenja, pruća ili drveća

pregrada ili brana:
a) drvena
b) betonska

slap; vodopad:
a) na većoj rijeci
b) na manjoj rijeci

slap; vodopad:
a) na rijeci čiji je tok prikazan površinskim znakom
b) na rijeci ili potoku čiji je tok prikazan linijskim znakom

 


plovnost za veće brodove

plovnost za menje brodove:
a) u oba smjera
b) samo u jednom smjeru


plovnost na splavi

 


ledobran ispred mosta

obijač vode:
a) betonski ili kameni
b) drveni


mlin, mlinica, kamenica


mlin na čamcima

kilometarska oznaka na obali rijeke (broj označava kilometražu)


otok; ada

smjer toka

prud; sprud

izvor veće obilnosti

izvor manje obilnosti

kaptirani izvor veće obilnosti

kaptirani izvor manje obilnosti

zdenac; bunar

zdenac s đermom

zdenac arteški

cisterna u kojoj stalno ima vode

vodotoranj

cisterni u kojoj ima povremeno vode

bazen za vodu

crpka za vodu

vodovod

dolap, naprava za navodnjavanje

tunel za vodu; pokriveni kanal

spremnik vodovoda

cijev za vodu, nadzemna

 

obalna crta mora:
a) određena
b) neodređena

obala pjeskovita

obala kamenita ili šljunkovita

obala grebenasta

obala strma

obala neprikladna za pristajanje, koso građena

obala klisurasta

dno suho za vrijeme oseke, muljevito

dno suho za vrijeme oseke, pjeskovit

dno suho za vrijeme oseke,
šljunkovito

dno suho za vrijeme oseke, kamenito

dubina mora
(brojevi označavaju dubinu mora s obzirom na hidrografsku nultu razinu)

izobata za dubine 2 m

izobata za dubine 5 m

izobata za dubine 50 m

izobata za dubine 10 m

izobata za dubine 100 m

izobata za dubine 20 m

hrid:
a) točkastim znakom
b) površinskim znakom

greben u hidrografskoj nultoj razini

greben koji se za vrijeme oseke
pojavljuje iz mora

podrtina djelomično iznad mora

greben stalno uronjen, manje od 2 m ispod hidrografske nulte točke

podrtina iznad koje je dubina poznata
(broj označava dubinu do podrtine;
Wk (engl.) wreck - podrtina)

greben stalno uronjen, više od 2 m ispod hidrografske nulte točke (broj označava dubinu do grebena u m)

podrtina pod morem, opasna

granica podvodnih opasnosti

pristanište

 

gat:
a) čvrsto građen
b) od naslaganog kamenja
c) od nabacanog kamenja
d) drveni
e) prikazan točkastim znakom

 


lukobran

bitva:
a) u vodi
b) na kopnu

svjetionik, svjetlo

hidrant

oznake zidane

plutače označene

oznake usađene

plutače za vez

stup; kolac; motka; letva

plutače svijetleče

sidrište za velike brodove

sidrište za male brodove

sidrenje zabranjeno

kučica kabelska

vlaka-navoz na tračnice
(rampa prijelazna)

podvodni kabel (el.-električni;
TT-telegrafsko-telefonski)

trajekt za željeznička vozila s mostom za pristajanje

granica zabranjenog područja,
odnosno grranica plovidbe

trajekt za motorna vozila s mostom za pristajanje

kanal bagerirani; plovidbeni put

dok, suhi


solana

most okretni:
a) točkastim znakom
b) linijskim znakom


    5) Raslinje i vrste tla

    Raslinje se označava zelenom bojom u tlocrtu. Krajevi površina se označavaju tamnijom zelenom linijom. Oznake koje označavaju o kakvom se raslinju i tlu radi označene su crnom i zelenom bojom, a vodenasta tla plavom bojom.

ZNAK

ZNAČENJE

ZNAK

ZNAČENJE

šuma (primjer mješovite):
a) određena granica
b) neodređena granica
(samo na 1:25000: G-gusta, R-rijetka, SG-srednje gusta, Š-šikara;
20/0,3-srednja visina drveća u m/
srednja debljina stabala u m)


šuma sa prosjekama
(bjelogorična, crnogorična i mješovita šuma)


pošumljene površine pod mladim sadnicama do 1,5 m visine


plantaža topole

teško prohodno bodljikavo grmlje;
šikara; makija
(samo na 1:25000;
2-visina grmlja 2 m)

šuma prikazana točkastim znakom

uzak šumski zaštitni pojas

grmlje gusto:
a) određena granica
b) neodređena granica
(samo na 1:25000: broj označava visinu grmlja u m)


grmlje različite gustoće:
a) s određenom granicom
b) bez određene granice


park


vinograd


voćnjak

 

vinograd sa ogradama od naslaganog kamenja i terasama (primorski tip)

hmeljište

vinograd plantažni

rižino polje


livada; pašnjak; utrina

drvo

drvo, usamljeno i uočljivo:
a) bjelogorično
b) crnogorično

drveće pokraj ceste:
a) pojedinačno
b) drvored

drveće, skupina

drveće, niz; drvored

šuma

šuma s prosjekama

teško prohodno bodljikavo grmlje;
šikara; makija

grmlje:
a) gusto
b) različite gustoće
(gustoća znakova prilagođena je
gustoći grmlja u prirodi)

rasadnik; mlade sadnice

tlo, močvarno, prohodno (ocjena se odnosi na kretanje pješaka):
a) bez trstike
b) s trstikom

tlo, močvarno teško prohodno:
a) bez trstike
b) sa trstikom

tlo, močvarno neprohodno:
a) bez trstike
b) sa trstikom


tresetište


tlo, kamenito

tlo, periodično poplavljeno


    6) Granice, granični objekti i ograde

    Granična crta se označava crnom isprekidanom točka-crta linijom, a podebljana je crvenom debelom linijom. Ostali objekti se označavaju crnom bojom, osim "žive ograde" koja se označava zelenom bojom.

ZNAK

ZNAČENJE

ZNAK

ZNAČENJE

granica državna

ograda zidana ili od naslaganog
kamenja

granična postaja (karaula)

ograda žičana

stup granični

plot; vrljika; daščana ograda; jasno uočljiva granica na rubovima naselja i drugih objekata

ploča granična

ograda živa; živica

granična oznaka u vidu križa na
stijeni ili na ploči

 


   
7) Vrste pisma i veličine slova

    Na zemljovidima veličine i debljine slova te vrsta slova označava o kakvom se objektu ili naselju radi. Tako su veliki gradovi upisani velikim tiskanim podebljanim slovima veće veličine, dok su mali gradovi upisani velikim tankim tiskanim slovima manje veličine. Kod sela, otoka, planina i slično vrijedi isto pravilo. Razlika u slovima između sela i gradova, osim u veličini slova je i ta što se gradovi pišu velikim tiskanim slovima, a sela malim tiskanim slovima. Da bi se razlikovala imena naselja, planine, područja, otoci i slično, koriste se različiti tipovi (fontovi) slova.